Донецкая
Академия
Транспорта
University of Transportation
Systems and Technology
“Donetsk Academy of Transport”
+38 062 345 21 90
+38 071 316 21 91
+38 071 478 01 02
+38 099 119 37 03
Новости
20.09.2013
20.11.2012
28.09.2012

Загальні положення про аспірантуру Донецької академії автомобільного транспорту

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації і відкривається при вищих навчальних закладах третього й четвертого рівнів акредитації, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні й наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну й матеріальну базу.

Аспірантура є також структурним підрозділом наукового відділу Донецької академії автомобільного транспорту (далі – Академії).

Аспірантура Академії відкрита у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.12.2011 р. № 1514 «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.12.2011» зі спеціальності: 05.22.02 – Автомобілі і трактори.

Діяльність аспірантури ведеться відповідно до:

Аспірантура відкривається з відривом від виробництва (очна) і без відриву від виробництва (заочна), і веде підготовку аспірантів за договорами з фізичними і юридичними особами.

Оголошення про прийом до аспірантури и правила прийому представлені на сайті Академії. Прийом до аспірантури здійснюється на конкурсній основі. Перевагою при вступі в аспірантуру користуються особи:

  • рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Академії;
  • що мають кваліфікацію «магістр»;
  • що здали 1-2 кандидатських іспити (з філософії або/і іноземної мові).

Вартість навчання в аспірантурі за договором за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб встановлюється керівництвом Академії на кожний рік, затверджується наказом ректора і розмішується в оголошенні про прийом до аспірантури.

Строк навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує 3-х років, а без відриву від виробництва – 4-х років. У строк навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю більше одного місяця), знаходження у відпустці у зв'язку з вагітністю й родами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, які передбачені законодавством України. Вчена рада Академії оцінює обставини, які виключили можливість роботи над дисертацією, і визначає строк, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

В окремих випадках Вчена рада Академії може встановлювати строк навчання в аспірантурі диференційовано - від одного до трьох (чотирьох - для заочної аспірантури) років з урахуванням обсягу наукових розробок і ступеня готовності дисертації.

Строк навчання в аспірантурі (очній) включається в науково-педагогічний стаж.

Аспірант зобов’язаний виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією та у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради (дивись «Права та обов’язки аспіранта»).

Взаємовідносини аспіранта і вищого навчального закладу визначаються типовим договором, яким передбачається:

  • своєчасне завершення роботи над дисертацією;
  • працевлаштування після закінчення аспірантури у випадку успішного виконання індивідуального плану роботи ( як мінімум передача дисертації в спеціалізовану вчену раду), якщо таке було передбачене договором;
  • забезпечення відповідних умов праці;
  • відповідальність сторін у випадку невиконання умов договору.

Підготовка аспірантів здійснюється на підставі договору, укладеного між Академією і фізичними особами, що вступають до аспірантури, або юридичними особами (установами, організаціями й підприємствами), які направили своїх представників на навчання. Дані договори передбачають повне відшкодування витрат на підготовку аспірантів, включаючи виплату стипендії (якщо таке передбачене договором).

Перевід аспірантів з одного вищого навчального закладу до іншого, або на іншу форму навчання, здійснюється керівниками вищих навчальних закладів. Підставою для цього є заява аспіранта, клопотання наукового керівника, завідувача кафедри, наявність вакантного місця в аспірантурі у відповідному році навчання.

Перевід аспіранта, який навчається в цільовій аспірантурі, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила його на навчання.

Аспірант може бути відрахованим з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку Академії, за здійснення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Рішення про відрахування аспіранта ухвалює Вчена рада Академії. На підставі цього рішення аспірант відраховується з аспірантури наказом ректора Академії.

Такими що успішно закінчили аспірантуру вважаються ті аспіранти, які у встановлений термін захистили дисертацію або, як мінімум, передали її в спеціалізовану вчену раду.

Аспірант, який захистив дисертацію до закінчення строку навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи й відраховується з аспірантури від дня успішного захисту дисертації.

Аспірантам, які достроково або у встановлений строк захистили дисертацію або що передали її в спеціалізовану вчену раду, вручається посвідчення про успішне закінчення аспірантури.

Відповідальність за рівень організації наукової підготовки в аспірантурі покладається на ректора Академії. Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого індивідуального плану й несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації (дивись «Обов’язки наукових керівників аспірантів»).

Вчена рада Академії не менш ніж один раз на рік розглядає питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, переглядає склад наукових керівників і відстороняє від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.

Організацію, облік і контроль за роботою аспірантів здійснює аспірантура Академії.


Контактная информация
Адрес:83086 г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проезд: Трамвай №9,10 остановка школа №3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2011-2014 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua
не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.