Донецкая
Академия
Транспорта
University of Transportation
Systems and Technology
“Donetsk Academy of Transport”
+38 062 345 21 90
+38 071 316 21 91
+38 071 478 01 02
+38 099 119 37 03
Новости
20.09.2013
20.11.2012
28.09.2012

Правила прийому до аспірантури Донецької академії автомобільного транспорту

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Донецької академії автомобільного транспорту (Академії) здійснюється за рахунок:

  • коштів фізичних осіб, які поступили на навчання до аспірантури
  • коштів юридичних осіб, які направили своїх співробітників на навчання до аспірантури

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України
  • загальнодержавних програм
  • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Академії наступні документи:

1. Заява про вступ до аспірантури подається на ім’я ректора (з візами завідуючого кафедрою та декана факультету).

2. Особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 6х4, паспортними даними), завірений печаткою і підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи або організації, де працює вступник та завірену копію трудової книжки.

3.Подання-представлення від ВНЗ, наукової установи, організації до  аспірантури (з гарантією місця роботи після закінчення аспірантури).

4. Копію диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплому) і копію витягу із залікової відомості (додатка до диплому), завірені за місцем роботи.

5. Список та копії опублікованих наукових праць і винаходів. Особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів (не менше двох статей), подають наукові доповіді (реферати) з обраної наукової спеціальності з рецензією потенційного наукового керівника і оцінкою. Копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій.

6. Витяг з протоколу засідання кафедри про призначення наукового керівника.

7. Висновок передбаченого наукового керівника зі співбесіди.

8. Посвідчення за формою 2.2 про складені кандидатські іспити (за наявністю складених кандидатських іспитів).

9. Медична довідка (форма 086-у) для вступників до аспірантури з відривом від виробництва.

10. Копія паспорту, копія свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, довідки з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номера.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи (з додатком: 2 картонні швидкозшивачі, 2 конверти) подаються до аспірантури за адресою: 83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 7 (перший корпус, кімн. 713), тел.: 345-43-27.

Прийом документів з 3 до 19 вересня 2012 р.

Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва - чотирьох років.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОНМС України. Іспит з іншої іноземної мови складається за рішенням вченої ради Академії у разі, коли знання цієї мови необхідне для роботи над дисертацією.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні упродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться за наказом ректора Академії.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов'язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

За довідками звертатися за адресою: 83086, м. Донецьк, пр. Дзержинського, 7 (перший корпус, кімн. 713), тел.: 345-43-27.


Контактная информация
Адрес:83086 г. Донецк, пр. Дзержинского, 7.
Проезд: Трамвай №9,10 остановка школа №3. (Схема проезда)
Телефон: +38 062 345 21 90
e-mail: rector[at]diat.edu.ua
(С) 2011-2014 Донецкая академия автомобильного транспорта

Сайт разработан отделом информатизации ДААТ. Материалы сайта www.diat.edu.ua
не могут быть использованы полностью или частично
без письменного разрешения администрации ДААТ.